Team | Huawei TCS Lab

Meet Our Team

Full-Time Researcher

Pinyan Lu Pinyan Lu Director Xiaohui Bei Xiaohui Bei Principle Researcher Lingxiao Huang Lingxiao Huang Senior Researcher Zhendong Lei Zhendong Lei Researcher Chao Liao Chao Liao Researcher Xuan wu Xuan wu Researcher Tao Xiao Tao Xiao Researcher Zhiyu Xia Zhiyu Xia Researcher Xiang Yan Xiang Yan Researcher

Visiting Professor

Hu Fu Hu Fu ITCS, Shanghai University of Finance and Economics Zengfeng Huang Zengfeng Huang Fudan University Zhipeng Lv Zhipeng Lv Huazhong University of Science & Technology Nick Gravin Nick Gravin ITCS, Shanghai University of Finance and Economics Zhihao Tang Zhihao Tang ITCS, Shanghai University of Finance and Economics Yuyi Wang Yuyi Wang Swiss Federal Institute of Technology

Post-Doctoral Researcher

Zhihuai Chen Zhihuai Chen Postdoctoral Researcher Mingzhang Huang Mingzhang Huang Postdoctoral Researcher Jiabao Lin Jiabao Lin Postdoctoral Researcher Xuefei Ning Xuefei Ning Postdoctoral Researcher